Aday Müşteri Aydınlatma Metni

Aday Müşteri Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Sayın Apt. No:25 İç Kapı No:3 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 238985-5 sicil numarası ile kayıtlı olan DM Kozmetik Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

 1. Veri Kategorizasyonu:
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi
İletişim Bilgisi Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-posta adresi gibi
Lokasyon Bilgisi Müşterinin ev adresi, iş adresi gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
Hukuki İşlem Verisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi
Müşteri İşlem Bilgisi Aday üye müşteriye ait şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında ürün ve hizmetlerimize yönelik elde edinilen kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:
Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Verisi, Lokasyon Bilgisi
 • www.directmessage.com.tr site üyeliği kaydı oluşturma
 • www.directmessage.com.tr site üyeliği tanımlama
 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Ürün alımı sırasında üyenin bilgilerini yazarak zaman kaybedilmesinin önüne geçilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Fiziksel Mekân Güvenliği
 • İşyeri (showroom) içerisinde fiziksel mekân güvenliğinin temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ·       Gerektiğinde kamera kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Şirket ortakları ve diğer yetkili çalışanları ·       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Aday müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi

(Avukatlar)

 • Uyuşmazlıkların çözümü için
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla aday müşteri bilgilerinin iletilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

YurtdışıTedarikçi (Yazılım sistemi tedarikçisi) –  depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)
 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 Pr firmaları
 • İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma, Saklama ve İmha Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta, saklanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda saklanan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması veya ilgili yasal mevzuat gereği saklama süresinin sona ermesiyle, Şirket tarafından re’sen güvenli ve tehlikesiz bir şekilde imha (yok edilme) edilecektir. Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Detaylı bilgiye https://directmessage.com.tr/kvkk  linkinde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Alınan Tedbirler

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Fiziki olarak iletilen kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde kilitli dolaplarda sadece yukarıda belirtilen yetkili kişilerin erişimine açık olarak saklanmaktadır. Detaylı bilgiye https://directmessage.com.tr/kvkk linkindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://directmessage.com.tr/kvkk   linkinde yer alan “ Kişisel Veri Başvuru Formu”nda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Sayın Apt. No:25 İç Kapı No:3 Şişli/İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak dmkozmetik@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.